Film camera Analogue Photography
Photography
ANALOGUE PHOTOGRAPHY
มากกว่า ‘เนื้อภาพ’ คืออารมณ์และความรู้สึกที่อยู่ในนั้น ซึ่งกล้องฟิล์มจะเก็บสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างครบถ้วน
Read More
©️ 2022 W Trading Co., Ltd.