Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

W. MINISTRY คือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ดับเบิ้ลยู เทรดดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562100117
(“บริษัท”) ที่สำนักงานตั้งอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 21 เลขที่ 968 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

W. MINISTRY ทำให้คุณสามารถซื้อสินค้า (เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง เครื่องประดับ รองเท้า) ที่ถูกคัดสรรโดยบริษัท ให้ผู้ประกอบการมาวางขายบนเว็บไซต์ ในการดำเนินธุรกรรมการซื้อขาย คุณจะต้องดำเนินไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัท ได้กำหนดไว้ โดยเนื้อหา ข้อมูลของสินค้า รวมถึงการติดต่อพูดคุยเพื่อทำการซื้อและขายจะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นแค่ระหว่าง “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” โดยบริษัทจะมีฐานะเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายทุกกรณีที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ การรับประกันสินค้า การเปลี่ยน/คืนสินค้า การขอรับเงินคืนเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ขาย

บริษัทได้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเราเอาไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ทั้งนี้ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกหรือไม่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเรา ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราทุกข้อแล้ว หากผู้ซื้อแสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อสินค้าชนิดใดๆ ก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ต่อบริษัทและให้สิทธิ์บริษัท เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ซื้อ ทั้งนี้ข้อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขการใช้งานที่จะมีผลต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ W. MINISTRY อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วภายหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น เว้นแต่ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวตนผู้ใช้ต้องตรงกับความเป็นจริง และสอดคล้องกับหลักฐานยืนยันตัวตนทางกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องเก็บข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไว้อย่างปลอดภัย ไม่ควรเปิดเผยและแจกจ่ายข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกธรกรรมที่ดำเนินการผ่านชื่อของบัญชีผู้ใช้นั้น ๆ

หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกโจรกรรม หรือมีความต้องการจะยกเลิกบัญชี หรือข้อสงสัยว่าผู้ใช้รายอื่นกระทำการที่เป็นการทุจริต ฉ้อฉล กระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือกฎหมาย ผู้ใช้สามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ที่ info@wministry.com หรือ โทร 02-115-5042

©️ 2022 W Trading Co., Ltd.